Znajdź mieszkanie
>

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa, jako naszych Klientów, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Horizon, z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 71-779, ul. Przepiórki 1/LU4.

  2. Dane osobowe zbierane przez nas są przede wszystkim w celu zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy. Dane osobowe przetwarzamy także w celu rozwoju naszych usług oraz wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

  3. W osiągnięciu powyższych celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, przekazujemy je również innym podmiotom, takim jak: Urzędy Skarbowe, Sądy Wieczystoksięgowe, Banki, Kancelarie Notarialne, wskazani prze Państwa Doradcy Kredytowi, biura rachunkowe, gestorzy mediów, zarządca nieruchomości, wszystko zgodnie z nałożonymi na nas obowiązkami ustawowymi.

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania, a po takim czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.

  6. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać poprzez e-mail: biuro@horizon.szczecin.pl

Wyciąg z Polityki ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Horizon z siedzibą w Szczecinie, adres siedziby:  ul. Przepiórki 1/LU4; tel. +48 507 014 314, tel. +48 507 014 814; adres e-mail: biuro@horizon.szczecin.pl; adres strony internetowej: www.horizon.szczecin.pl 

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1)  Dobrowolna, bowiem możliwa do odwołania w każdej chwili zgoda osoby, której dane dotyczą.

2)  Czynności zmierzające do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą lub jej pełnomocnikiem, 
na jej życzenie.

3)  Realizacja umowy, której dana osoba jest stroną.

4)  Jeżeli udostępnianie, inne ujawnianie, w tym przesyłanie konkretnych danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa np. podatkowego, handlowego, księgowego, ubezpieczeń społecznych, bankowego, lub innego aktu, w tym np. decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wyroku czy postanowienia sądu.

5)   W wyjątkowych sytuacjach dane są przetwarzane zgodnie z prawem w przypadku ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

6)  Realizacja prawnych interesów Administratora lub strony trzeciej, która stanowi podstawę przetwarzania danych w celach związanychz organizacją działalności, w tym rekrutacją 
i zatrudnieniem oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży deweloperskiej i budowlanej, która obejmuje: 

•      doradztwo dotyczące inwestycji,

•      przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, 

•      powiernictwo i nadzór wykonywaniem zleceń,

•      promocja i oferowanie produktów ubezpieczeniowych i finansowych,

•      ewentualne dochodzenie roszczeń wynikłych z umów 

•      stosowanie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług firmy, zachowania tajemnicy, której ujawnienie mogłoby narazić naszych klientów i nasze przedsiębiorstwo na szkodę oraz ochrona mienia w oznakowanych pomieszczeniach 
i obszarach lokalu biura. 

Podawanie danych Administratorowi jest dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa. 

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może skutkować brakiem możliwości lub odmową realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizacją celu, 
w którym są pozyskiwane, np.; brakiem możliwości zawarcia umowy z powodu braku stosownych danych klienta lub odmowa zawarcia umowy z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania. 

Dane osobowe nie są przetwarzane na dużą skalę ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu oraz nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, natomiast podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi drogą elektroniczną mogą za zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażoną przed rozpoczęciem pozyskiwania np. poprzez akceptacje ustawień i plików cookie w polityce prywatności strony www przetwarzać te dane do własnych celów. Zapewniamy, że współpracującymi z nami dostawcami usług elektronicznych są jedynie podmioty profesjonalnie wspomagające procesy Administratora 
i świadczenie usług.  

Dane osobowe są przechowywanejedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych, pracowniczych oraz okresu archiwizacji. 

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawodo: 

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania 
i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w interesie publicznym bądź do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą 
z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnioneinnym odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią odbiorców danych osób fizycznych są partnerzy wspierający działalność Administratora oraz inne podmioty ściśle współpracujące z Administratorem i z podwykonawcami w branżach budowlanych,
w tym m.in. instytucje finansowe, architekcie, projektanci, geodeci, geolodzy, pracownicy firm budowlanych i remontowych. Co do zasady również dane mogą być powierzone
do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych. 

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowychw Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uiodo.gov.pl